Hiệu ứng giả dược · Thuốc chống trầm cảm

Trích dịch bài viết “Thuốc SSRIs: Hiệu quả rất nhỏ và Nguy cơ cao”

“Thuốc SSRIs có thể có tác dụng đáng kể về mặt thống kê đối với các triệu chứng trầm cảm, nhưng tất cả các thử nghiệm có nguy cơ cao thiên vị và sự đáng kể về mặt lâm sàng dường như đáng ngờ. Thuốc SSRIs tăng đáng kể nguy cơ biến cố bất lợi cả nghiêm trọng lẫn không nghiêm trọng. Các tác dụng có lợi nhỏ và tiềm năng dường như bị lấn át bởi các tác dụng có hại.”

Advertisements