DSM · Phê phán Tâm thần học · Thuyết mất cân bằng hóa học

Tâm thần học chịu sự ảnh hưởng của thuốc

Trong cuốn sách mới với tựa đề “Tâm thần học chịu sự ảnh hưởng của thuốc: Suy đồi mang tính tổ chức, tổn thương xã hội và những phương thuốc cải cách”, hai tác giả Cosgrove và Whitaker đã cùng hợp tác nghiên cứu, giúp chúng ta thấy được nguồn gốc của phương pháp y khoa hiện đại trong chăm sóc sức khỏe tâm thần và những gì có thể tác động để thay đổi nó.

Advertisements