Khác

10 bài học tìm lại yêu thương

– Nếu bạn nhận ra rằng thế giới này có thể hạnh phúc được mà không có bạn, thì bạn sẽ được tự do.

Bạn không phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc hay sự đau khổ của người khác. Bạn chỉ có trách nhiệm cho chính hạnh phúc của mình, và chỉ cho bản thân mình mà thôi.

Cũng như những phụ huynh cũng không phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của con mình. Nếu hiểu được điều này, mình sẽ hạnh phúc.

Chúng ta đang cố gắng làm người khác hạnh phúc, bởi vì chúng ta sợ lỡ mà họ giận mình hay họ không ưa mình.

Đừng có lo cảm nhận của của người khác như thế nào. Lúc nào chúng ta cũng có lựa chọn về cảm xúc của mình. Ai cũng đang đưa ra lựa chọn của mình về cảm xúc. Tôi hy vọng bạn có thể hiểu được điều này.

Advertisements